‫خدمات و امکانات سامانه‬

برخی از خدمات سامانه بشرح زیر می باشد :

  1. شرکت در برنامه های توانمندسازی و دوره های آنلاین جهت کسب مهارتهای تخصصی و حرفه ای مورد نیاز
  2. گذراندن دوره های توانمندسازی عمومی سطح اول بصورت کامل (رایگان)
  3. بهره مندی از خدمات مشاوران مجرب و معتبر ملی در قالب کلینیک مشاوره بصورت ارتباط تصویری (بصورت تخفیف)
  4. تشکیل هسته های کارآفرینی برای ارائه ایده های محوری
  5. عضویت و سرمایه گذاری در صندوق رفاه و بهره مندی از اعتبارات صندوق غیردولتی نوآوری و کارآفرینی باشگاه
  6. شرکت در کمپهای علمی و گردشگری داخلی و ... با محوریت کارآفرینی (بصورت تخفیف)
  7. امکان پذیرش در دوره شتابدهی و تامین مالی طرح های هسته ها